Hasznalati feltetelek Tavaszi nagytakaritas nyeremenyjatek

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Dettol „Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!” promóciós játék

hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

A Dettol „Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Reckitt Benckiser Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-073850; adószám: 10596182-4-44, a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), és a Tukan Agency Kft. (székhely: 1031 Budapest, Varsa utca 14. 3. em. 9..; cégjegyzékszám: 01-09-194451; adószám: 25008768-2-41) együttesen végzik (a továbbiakban „Adatfeldolgozó(k)”).

2. A Játékban történő részvétel feltételei

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható a 4. pontban meghatározott bármely Dettol terméket („Termék”); és

2.1.2. elektronikusan regisztrál a www.dettoljatek.hu domain alatt található weboldalon (továbbiakban „Honlap”), és a Felhasználási Feltételek alapján és az Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételével Dettol felhasználói fiókot létesít (a továbbiakban: „Fiók”), vagyis a regisztráció menüpont alatt megadja következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, nagykorúságának ténye (továbbiakban „Regisztráció”). A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a felhasználó a „Profil” aloldalon, azonban ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a Játékban való részvételre.

2.1.3. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban („Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és tudomásul veszi személyes adatainak a Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez,

2.1.4. feltölti a vásárlást igazoló blokk, rendelés vagy számla adatait, annak képét, illetve a részvételhez szükséges személyes adatait. A kódfeltöltés során a következő valós adatok megadására van szükség: a vásárlást igazoló blokk, rendelés vagy számla (a továbbiakban: „Blokk”) AP kódja és NAV ellenőrző kódja, vagy a számla vagy rendelés számának utolsó tíz karaktere, a vásárlás dátuma és ideje (továbbiakban „Kódfeltöltés”), illetve a Blokkról, rendelésről vagy számláról készített fénykép feltöltése (melyen a Blokk teljes terjedelmében, olvasható módon látható),

(a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.1.5. Amennyiben a Blokkról teljes terjedelméről készített képen nem látható jól olvasható módon a megvásárolt Játékban résztvevő termék megnevezése, Játékosnak a teljes Blokkról feltöltött képen túlmenően a Blokkot több, egymást átfedésben kiegészítő képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a Blokk részletek – kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Blokká.

A képfeltöltés követelményei: JPG formátum, egyenként maximum 3 MB méret. Egy Pályázat esetén maximum 6 darab képet tölthet fel a Játékos.

A Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton bekérheti a Honlapra feltöltött bármely Blokk feltöltése esetén az ahhoz tartozó Blokkot, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2021. június 30-ig. Az eredeti Blokk beküldésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 15 (tizenöt) nap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Blokkot határidőn belül, vagy az nem a feltöltött vásárlást tartalmazza, vagy ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Blokk kizárásra kerül a Játékból.

2.1. A Kódfeltöltéssel a Játékos napi, heti vagy főnyereményért indulhat.

2.2. A Játékos köteles a vásárlást igazoló Blokkot – a kódfeltöltéskor történt igazoló fotó feltöltésétől függetlenül – 2021. június 30-ig sértetlenül megőrizni, és nyertesség esetén a Szervező felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Honlapon feltöltött valamennyi adat jól olvashatóan látszik, és megegyezik azzal. Ellenkező esetben a Szervező nem fogadja el nyertesnek a Játékost, a nyertes helyébe a jelen Játékszabályzat 5.4.1 pontjában meghatározott tartaléknyertes lép.

2.3. Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2021. április 1. 00:00:00 és 2021. május 31. 23:59:59 közé esik.

2.4. Egy Blokkal kizárólag egy Pályázat érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a Blokkon szereplő Termékek száma az 1 darabos minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladja meg (pl. ugyanazon Blokkon szereplő 2 darab Termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít).

2.4.1. Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel.

2.5. Egy Pályázat csak egy AP kódot és NAV ellenőrző kódot vagy számlaszámot tartalmazhat.

2.6. Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap a kódfeltöltést követő weboldalon arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése.

2.7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP kódot/ számlaszámot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, AP kódot/ számlaszámot megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.8. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon jogi személyek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

2.9. Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Kódfeltöltés során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció és a Kódfeltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a Termék megvásárlása után őrizze meg a Blokkot 2021. június 30-ig!

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. április 1. 00 óra 00 perctől 2021. május 31. 23 óra 59 percig tart.

4. Résztvevő termékek listája

 • Fertőtlenítő Spray Dettol AntiBak. Felülettiszító spray 500ml
 • Fertőtlenítő Kendő Dettol AntiBak. Felülettiszító kendő 36db
 • Fertőtlenítő Spray Dettol AntiBak. Felülettiszító spray Lime&Menta 500ml
 • Fertőtlenítő Kendő Dettol AntiBak. Felülettiszító kendő Lime&Menta 36db
 • Fertőtlenítő Spray Dettol Power&Fresh Univerzális felülettisztító spray Citrom&Lime 500ml
 • Fertőtlenítő Kendő Dettol Power&Fresh univerzális felülettisztító törlőkendő Citrom&Lime 32db
 • Fertőtlenítő Spray Dettol Power&Fresh Univerzális felülettisztító spray Üde zöldalma 500ml
 • Fertőtlenítő Kendő Dettol Power&Fresh univerzális felülettisztító törlőkendő Üde zöldalma 32db
 • Fertőtlenítő Kendő Dettol AntiBak. Felülettiszító kendő 84db
 • Fertőtlenítő Spray Dettol AntiBak. Felülettiszító spray 750ml
 • Fertőtlenítő Spray Utántöltő Dettol AntiBak. Felülettiszító spray 1200 ml utántöltő

5. A Játék menete

5.1. Napi nyerő időpontok

5.1.1. Szervező megbízásából a Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartama alatt az 5.1. pontban meghatározott napi nyereményre vonatkozóan minden egyes naptári nap tekintetében 1 (egy) darab nyerő időpontot (a Játék időtartama alatt összesen 61 db-ot) sorsol ki minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, századmásodpercnyi pontossággal. A sorsolás nem nyilvános.

5.1.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokkal megegyező, vagy azt követő legközelebb eső időpillanatban (századmásodperc pontossággal) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot (Blokkot). Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban tölt fel Blokkot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.1.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Amennyiben Játékos a napi nyereményt a 6. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, nyertesnek a 5.4. pont szerinti tartaléknyertes tekintendő.

5.1.4. Amennyiben az adott napi nyeremény tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.

5.2. Heti nyeremény sorsolás

5.2.1. A Szervező megbízásából a Lebonyolító a Játék időtartama az adott Játékhéten érvényes Pályázatot beküldő Játékosok Pályázatai közül minden Játékhetet követő hétfői napon 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a nyertes Pályázatokat.

5.2.2. Szervező megbízásából a Lebonyolító minden Játékhét és heti nyeremény vonatkozásában 1 (egy) darab heti nyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével. Az adott Játékheti sorsoláson azon érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek az érintett Játékhéten kerültek feltöltésre.

5.2.3. Lebonyolító minden Játékhét vonatkozásában nyereményenként 1 (egy) nyertes Pályázatot (a Játék időtartama alatt összesen 9 (kilenc darabot) sorsol ki.

5.2.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft. székhelye (1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet). A sorsolás nem nyilvános.

5.2.5. Játékhetek:

1. játékhét: 2021. április 1. 00:00-tól 2021. április 4. 23:59-ig.

Sorsolás időpontja: 2021. április 5. 14:00

2. játékhét: 2021. április 5. 00:00-tól 2021. április 11. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. április 12. 14:00

3. játékhét: 2021. április 12. 00:00-tól 2021. április 18. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. április 19. 14:00

4. játékhét: 2021. április 19. 00:00-tól 2021. április 25. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. április 26. 14:00

5. játékhét: 2021. április 26. 00:00-tól 2021. május 2. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. május 3. 14:00

6. játékhét: 2021. május 3. 00:00-tól 2021. május 9. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. május 10. 14:00

7. játékhét: 2021. május 10. 00:00-tól 2021. május 16. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. május 17. 14:00

8. játékhét: 2021. május 17. 00:00-tól 2021. május 23. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. május 24. 14:00

9. játékhét: 2021. május 24. 00:00-tól 2021. május 31. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2021. június 1. 14:00

5.3. Főnyeremény sorsolás

5.3.1. A Szervező megbízásából a Lebonyolító a Játék lezárását követően összesen 1 (egy) db főnyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével.

5.3.2. A Főnyereményért a Játék teljes időtartama alatt feltöltött valamennyi Pályázat indul.

5.3.3. A sorsolás időpontja 2021. június 4. 14:00.

5.3.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft. székhelye (1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet). A sorsolás nem nyilvános.

5.4. Tartaléknyertesek

5.4.1. A heti nyeremények és a főnyeremények sorsolásakor a Szervező megbízásából a Lebonyolító nyertes Pályázatok kisorsolásával egyidejűleg kisorsol kettő-kettő (2-2) darab tartaléknyertest minden egyes heti nyeremény, valamint a főnyeremény vonatkozásában, akik a kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt visszautasítja vagy azt nem veszi át a lenti 6. pontban előírtak szerint. Amennyiben egy tartaléknyertes Játékosnak sem adható át a nyeremény, azt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az visszaszáll a Szervezőre.

5.4.2. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat értelmében nem elérhető.

6. A játék során megnyerhető nyeremények

6.1. Napi nyeremény:

 • Napi 1 db Dettol nyuszi figura

6.2. Heti nyeremény:

 • Heti 1 db 100 000 Ft értékű Decathlon utalvány

6.3. Főnyeremény:

 • Családi 4 darabból álló kerékpár flotta a NEUZER-től kiegészítőkkel ( 4 db sisak, 4 db kerékpárcsengő, 4 szett lámpa)

6.4. A nyereményekről további információ a Játékszabályzat I. számú mellékletében található.

6.5. A Játékos egy adott típusú napi és heti nyereményből csak egy darabot nyerhet a Játék teljes időtartama alatt. A Napi és/vagy Heti nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

7. Nyeremények átvétele

7.1. A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a Kódfeltöltés során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott napi nyerő időpontot követően , vagy a heti és/vagy főnyeremény sorsolása után haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, majd sikertelen értesítés esetén további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal). Napi, heti és főnyeremény esetén egyaránt a nyertes Játékosnak legkésőbb az első értesítést követő 15 naptári napon belül válaszüzenetben el kell küldenie szállítási adatait (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó). Amennyiben Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

7.2. A Játékos köteles a Játék végét követően 2021. június 30-ig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni.

7.3. A napi és főnyereményre való jogosultságot a Lebonyolító a feltöltött Blokk kép alapján ellenőrzi az első nyertes értesítéstől számított 15 munkanapon belül.

7.4. A főnyereményre való jogosultság feltétele a nyertes vásárlást igazoló eredeti Blokk postai úton való beérkezése a Játékot lebonyolító Rewart Kft. címére (Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf. 135. Jelige: „Dettol – „Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!”) az első nyertesértesítéstől számított 15 naptári napon belül. Amennyiben a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló Blokkon nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, abban az esetben, kérjük, kérjen saját nevére szóló tételes számlát. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek vagy szennyezettek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatosan felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A posta szolgáltatásának sebességéért, pontosságáért és hiánytalanságáért, vis major helyzetekért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

7.5. A nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal küldi meg minden nyertes Játékosnak legkésőbb 2021. június 30-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos által megadott magyarországi címre, ezt követően Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2021. június 30-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmet arra, 2021. június 30. után a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Napi heti nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja venni.

7.6. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli.

8. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Játékban résztvevő boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.dettoljatek.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a Promóciós weboldalon jelenik meg.

A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, a ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen.

8. Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő bármely más, különösen a nyeremény felhasználásához kapcsolódó költség a nyertest terheli.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a felhasználó eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

9.3. A Regisztráció/Kódfeltöltés/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, telefonszám elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremény átadására.

9.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

9.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

9.6. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nem általa gyártott nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

9.7. A Szervező és Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban 2021. június 30-ig fogad el bárminemű reklamációt.

9.8. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassa.

9.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2021. április 1.

Reckitt Benckiser Kft.

Szervező

Mellékletek:

I. Nyeremények részletes leírása

II. Adatvédelmi szabályzat

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYEREMÉNYEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Napi nyeremény

Napi 1 db Dettol nyuszi figura.

Heti nyeremény

Decathlon utalvány 100 000 Ft értékben. Felhasználható az összes magyarországi Decathlon üzletben, illetve a Decathlon webáruházban. Felhasználási feltételekről további információ: http://www.decathlon.gifts/hu/

Főnyeremény:

A családi bringaflotta 2 felnőtt valamint 2 gyerek bicikliből áll kiegészítőkkel. A szerencsés nyertes kizárólag az alábbiakban felsorolt kerékpárok közül választhat 1 db férfi, 1 db női és 2 db gyermek biciklit. A gyerekbicikli esetében 2 méretből választhat a nyertes annak függvényében, hogy milyen méretű biciklire van szüksége. A kerékpárok több méretben és színben elérhetők. A nyertes az egyes kerékpároknál megjelölt honlapon lévő szín- és méretválasztékból választhat, az aktuális készlet rendelkezésre állása szerint. Amennyiben a nyertes olyan kerékpárt választ, amely nincs készleten, Lebonyolító erről és az elérhető méret- és színválasztékról tájékoztatást ad a nyertes számára.

A kerékpárok vázának méretét az alábbi táblázatok segítségével érdemes meghatározni:

Férfi Trekking kerékpár váz méret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm hüvelyk / inch

160 alatt 16"

160-170 17"

165-177 18"

170-180 19"

177-185 20"

180-195 21"

195 felett 22-23"

Női Trekking kerékpár váz méret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm hüvelyk / inch

150 - 163 16-17

"

164 - 170 17"

170 felett 18-19"

Gyerek kerékpár váz méret meghatározása

Életkor vagy testmagasság Javasolt méret

életkor cm kerékméret (")

2 - 3 éves 85 - 100 12"-os kerék

3 - 6 éves 100 - 120 16"-os kerék

6 - 9 éves 120 - 130 20"-os kerék

8 - 11 éves 130 - 145 24"-os kerék

11+ éves 145 felett 26"-os kerék (MTB)

\

További kiegészítők:

1 db Cratoni Pacer+ fekete (férfi) sisak

1 db Cratoni Pacer fehér (női) sisak

1 db Hamax Thundercap navy-white sisak

1 db Hamax Thundercap white-pink sisak

4 szett AXA Niteline tölthető lámpa szett

4 db Kerékpár csengő

A kerékpár flotta ( 4 db kerékpárral), a kiegészítőkkel, szállítással és üzembehelyezéssel 500.000Ft listaár értékűek.