Adatvedelmi nyilatkozat Tavaszi nagytakaritas nyeremenyjatek

II. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A RECKITT BENCKISER KFT. TERMÉKEIHEZ KAPCSOLÓDÓ „MOST A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS IS GYEREKJÁTÉK!” NYEREMÉNYJÁTÉK  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen adatkezelési szabályzat a „Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!” (\"Játék\") adatkezelési feltételeit és szabályait rövid, tömör és átlátható formában tartalmazza. 

Az adatkezelő: Reckitt Benckiser Kft. (székhely:  1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-073850; adószám: 10596182-4-44, továbbiakban „Reckitt Benckiser”) A Játék ideje alatt az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatás az ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen kérhető. 

Az adatkezelés célja: A Játék lebonyolítása keretében a Reckitt Benckiser az alábbi célokból kezel adatokat: Játék szervezése, lebonyolítása; reklámcélú elektronikus üzenetek, megkeresések lebonyolítása; a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Játékba regisztrált Játékosokkal (a továbbiakban: „Érintett”) és a Játék során kapcsolatfelvételt kezdeményező személyekkel a Játékkal és az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan; panaszkezelés, csalások felderítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében: 

 • Szerződés teljesítése - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - a nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő és a Szervező között szerződés jön létre
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Érintett adatainak kezelése.

Címzettek köre: Az Érintett adataihoz az Adatkezelő férhet hozzá. Adatfeldolgozóként a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet.), a Tukan Digital

Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23) az Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10.), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), Evista Kft. (6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1.), a  MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.),  Rackhost Zrt. (székhely:  6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.) 

Adatok megőrzése: Az Érintett személyes adatait a Játékban való részvételének időtartama alatt, de legfeljebb a Játék lezárását követő 30 napig őrizzük meg. A nem elérhető nyertesek részére küldött e-maileket a sorsolás napjától számított 75 napig őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése- szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet, valamint a válasz másolati példányát az Adatkezelő öt évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik. 

További részletek és az Érintett jogai: lásd az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT; utolsó frissítés: 2021. április 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával az Érintett kijelenti, hogy az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT megismerte, megértette és tudomásul vette. 

„Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!”

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Reckitt Benckiser Kft.. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-073850; adószám: 10596182-4-44, továbbiakban „Adatkezelő”) által szervezett „Most a tavaszi nagytakarítás is gyerekjáték!” nyereményjáték (“Játék”) adatkezelési feltételeit mutatja be és az alábbiak szerinti tagolásban: 

 1. Kik az adatkezelők és kik az adatfeldolgozók?
 2. Milyen személyes adatokat kezelünk Érintettről, mint azonosított természetes személyről (a továbbiakban: „Érintett”)?
 3. Miért és meddig kezeljük az Érintett személyes adatait?
 4. Cookie tájékoztató
 5. Cookie tájékoztató
 6. Milyen jogalapon kezeljük az Érintettek személyes adatait?
 7. Kik férnek hozzá az Érintett személyes adataihoz?
 8. Hol kezeljük az Érintettek személyes adatait?
 9. Adattovábbítás külföldre
 10. Milyen jogok illetik meg az Érintettet?
 11. Hogyan gondoskodunk az Érintett adatainak biztonságáról?
 12. Mi az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük?
 13. Hogyan léphet az Érintett az Adatkezelővel kapcsolatba, illetve hogyan érvényesítheti jogait?
 14. Egyéb rendelkezések

A Játék nem irányul kiskorúak személyes adatainak kezelésére. A Játékban történő adatmegadásra és a programban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek jogosultak. 

 1.)  Ki az adatkezelő és kik az adatfeldolgozók? 

A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Reckitt Benckiser Kft.. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-073850; adószám: 10596182-4-44, továbbiakban „Adatkezelő”) által szervezett Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Adatkezelő felel. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Rewart Kft. mint adatfeldolgozó (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet.), továbbá a Rewart Kft-vel szerződésben lévő alábbi alvállalkozók végzik: a Tukan Digital Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23), az Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10.), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), Evista Kft. (6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1.), a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), valamint az Rackhost Zrt (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25., mint al-adatfeldolgozók.  Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő adatai   

 • Neve: Reckitt Benckiser Kft.
 • Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
 • Postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
 • Elektronikus elérhetőség:  https://www.rb.com/offices/hungary
 • E-mail cím:
 • Telefon:
 • Honlap:
 • Az adatvédelmi felelős adatai
 • Neve:
 • Postacíme: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
 • E-mail cím:

2.) Milyen személyes adatokat kezelünk Érintettről, mint azonosított természetes személyről (a továbbiakban: „Érintett”)?  

A Játékban történő regisztráció során Játékosoknak a következő személyes adataikat szükséges megadniuk (a *-al jelölt adatok megadása szükséges a regisztrációhoz): 

 • teljes név (vezetéknév, keresztnév)*,
 • e-mail cím*,
 • jelszó*

A Játékos megadja a vásárlást igazoló blokk AP kódját, NAV kódot (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), a vásárlás pontos időpontját, illetve a vásárolt termék típusát. 

A fenti adatokon túlmenően a regisztrációval a Játékos regisztrációjának dátuma és időpontja is rögzítésre kerül. 

A fenti adatok kezelésének a célja a következő: 

 • Az „Érintett” (Játékos) a regisztráció során az e-mail cím és jelszó adatokat a Játékba való részvétel céljából, a teljes név adatot az azonosítás elősegítésének céljából kell, hogy megadja.

A Játék során megállapított Nyerteseknek a nyeremény kézbesítése érdekében az alábbi adatokat szükséges megadniuk: 

 • szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)*

A Játék során megállapított Nyerteseknek továbbá a nyeremény kiszállítás sikerességének igazolására átvételi elismervényt kell, hogy kitöltsenek. Az Átvételi elismervényen az alábbi adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása feltétele a nyeremény átadásának): 

 • Nyertes neve  *
 • Teljes szállítási cím:   *
 • Születési helye, ideje:  *  A születési dátum adatot annak ellenőrzésére kezeljük, hogy a Játékos elmúlt-e 18 éves,

Panaszkezelés során 

 • írásbeli panasz esetén: o név; o levelezési cím; o regisztráció során megadott e-mail cím; o panasz tárgya és tartalma.
 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza

o név; o lakcím;  o regisztrációnál megadott e-mail cím; o panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; o panasz egyedi azonosítószáma. 

Adatkezelő és adatfeldolgozók a tévesen megadott adatokért semminemű felelősséget nem vállalnak. 

A jelszó megőrzése a Játékos kötelessége, az Adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén. 

A Regisztráció során történő adatszolgáltatásra kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek jogosultak. Amennyiben a Játékban történő részvétele során valamely Játékossal kapcsolatban az Adatkezelő tudomására jut, hogy nem teljesíti a jelen követelményt, Adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a Játékost a Játékból kizárja, amelyről egyidejűleg a Játékost e-mailben értesíti. Ebben az esetben Adatkezelő a kizárt Játékossal kapcsolatban kezelt valamennyi személyes adatot törli. 

A  Játék  ügyfélszolgálati  elérhetőségén  keresztül  (e-mailben  az ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen) a Kapcsolatfelvételt kezdeményező személynek lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy különböző témákban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel („Kapcsolatfelvétel”). 

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-gal jelölt adatok megadása szükséges a Kapcsolatfelvételhez): 

 • teljes név*
 • e-mail cím vagy telefonszám (a Játékos választása szerint)*

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a Játékos nem ad meg a problémája feltárásához, kérdésének megválaszolásához, panaszának kivizsgálásához elegendő adatot, az Adatkezelő további adatokat kérhet tőle a fent felsoroltak erejéig. 

A Játék során a Játékosnak a Regisztrációt követően is lehetősége van a Regisztráció során opcionálisan megadható adatait megadni, a megadott adatait – az e-mail cím kivételével – módosítani, az opcionálisan megadandó adatát törölni. A Játékos jogosult a Regisztráció során kötelezően megadandó adatai törlését kérni azzal, hogy ezáltal a Játékban való további részvételre nem jogosult. 

3.) Miért és meddig kezeljük az Érintett személyes adatait? 

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat titkosított formában, a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, a Játékosok Játékban történő részvétele kapcsán történt regisztrációjának és feltöltött blokkjainak nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben a Játék meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Játék végleges lezárásáig.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni. 

Az Adatkezelő azokat az adatokat, amelyeket jogszabály alapján nem köteles megőrizni, a Játék lezárását (2021. május 30.) követően 30 nappal törli, illetve, ha a Játékos a törlést ezt megelőzően kéri, úgy a Játékos kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül (de legkésőbb az eredeti, törlésre megjelölt határidőn belül) törli. Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat a nyeremény kézbesítését megelőzően kérik törölni, a nyeremény kézbesítése nem valósul meg, a nyeremény átvételére a törlést követően nem jogosultak. A személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján, az érintett adatok (lásd 2. pont – a telefonszám kivételével) a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre. 

A megadott személyes adatok közül statisztikai célokra kerülnek felhasználásra azonosításra nem alkalmas módon a következő adatok: születési dátum. 

Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a Kapcsolatfelvételt tevő által kezdeményezett kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetve a Játék iránt érdeklődő felhasználóval, felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése a felhasználó által megadott e-mail címen vagy telefonszámon. 

Adatkezelő a személyes adatokat a Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelések esetében a Játék lezárását követő 30 napig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

4.) Cookie tájékoztató  

Az Adatkezelő Cookie-kat és hasonló technológiákat használ, hogy megkönnyítse a böngészést az Érintett számára a Honlapon, és hogy megértse azt, hogy az Érintett hogyan lép kapcsolatba a Reckitt Benckiser Kft.-vel. Kérjük, olvassa el Cookie tájékoztatónkat így – az egyéb érdeklődésre számot tartó információkon túl – átfogóbb képet kaphat a Reckitt Benckiser Kft.

által használt cookie-król és más hasonló eszközökről és azok céljáról. 

5.) Milyen jogalapon kezeljük az Érintettek személyes adatait? 

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján: A Játékban történő részvétellel a játékos és a Szervező között szerződés jön létre.

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Jogi kötelezettség alapon: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján -, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése, illetve továbbítása. A számviteli célú adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján áll fenn, panaszkezelés esetén Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §a alapján kezeli a személyes adatokat. 

6.) Kik férnek hozzá az Érintett személyes adataihoz? 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) meghatározott jogosultsággal rendelkező munkavállalói a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k): 

• Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet), az adatfeldolgozás célja: Játék lebonyolítása (nyereménysorsolások lebonyolítása, nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel, nyeremények kiszállítása, ügyfélszolgálat). 

 • Tukan Digital Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23), az adatfeldolgozás célja: Játék technikai hátterének biztosítása).
 • Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), az adatfeldolgozás célja: Nyeremények kiszállítása.
 •  Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), az adatfeldolgozás célja: Tárhely biztosítása.
 • MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.) a Rewart Kft. informatikai hátterének biztosítása.
 • Rackhost Zrt (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), az adatfeldolgozás célja: Ügyfélszolgálati levelezés biztosítása.
 • Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.) a TUKAN Kft. informatikai hátterének biztosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési szabályzat módosításával tájékoztatja az Érintetteket. 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat az adatfeldolgozókon kívül. 

7.) Hol kezeljük az Érintett adatait? 

A Játékban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a www.dettoljatek.hu weboldal, valamint az elektronikus levelek kiküldését és kezelését kiszolgáló Microsoft Exchange Server felület, a www.rackhost.hu weboldalon keresztül 

8.) Adattovábbítás külföldre 

A Játék során és hatálya alatt személyes adatokat nem továbbítunk külföldre. 

9.) Milyen jogok illetik meg az Érintettet? 

Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Az Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Játékos, mint Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Játékos, mint Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az  adatfeldolgozó(k)  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Játékos a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen 

Adatkezelésiszabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be. 

Kezelt adatok helyesbítése 

Az Érintett jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat), az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet. 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) 

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b. az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 

c. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 

d. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az „Érintett”-et, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Játék ideje  alatt  Adatfeldolgozó  által  üzemeltetett  ügyfélszolgálaton  keresztül  az   ugyfelszolgalat@dettoljatek.hu e-mail címen fogadja. Játékos, mint Érintett adatainak törlése a Játékosnak a Játékból való kizárását is magával vonja, amíg a Játékos az adatkezelést írásban, megfelelő időben, terjedelemben és formában ismételten nem engedélyezi. 

Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja az Érintettet. 

Játékos, mint Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játék lezárása, illetve ha a nyeremény átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadása előtt kérelmezi, továbbá, ha kéri ezen adatok korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott kifejezett hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet ez utóbbi kategóriába tartozó címzettekről. 

Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés: 

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 •  az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; profilalkotáson alapul.

Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

 10.)   Hogyan gondoskodunk az Érintett adatainak biztonságáról? 

Az Adatkezelő gondoskodik az Érintett személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének. 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.  

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Játékban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.  

 11.)   Mi az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük? 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza: 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelők neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az Érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg. 

12.) Hogyan léphet az Érintett az Adatkezelővel kapcsolatba, illetve hogyan érvényesítheti jogait? 

Az Adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az Érintett azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az 1. pontban meghatározott adatvédelmi tisztviselőnél. 

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező bírósághoz, vagy az alábbi hatósághoz fordulhat: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu). 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.  

 13.)  Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint GDPR az irányadó.  

Budapest, 2021. április 1.